Close

Posts Tagged ‘Kahu Te Whaiti’

Whenua Hou

Ngāi Tahu carver James York (Ngāi Tahu, Ngāti Māmoe, Waitaha, Rapuwai) is carving pou to be erected on Whenua Hou to honour the unique connection of Ngāi Tahu with the island. Nā Kahu Te Whaiti. Whenua Hou, an island north-west of Rakiura, was an important stopping point for muttonbirders travelling to the Tītī islands. In…

Read More